Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1: Products

Αφορά καινοτόμα Brands που πρεσβεύουν τις αξίες του Green Lifestyle, έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα και μπορούν να χαρακτηριστούν ως Green, Eco-friendly, Recyclable, Reusable και Zero Waste και προϊόντα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

1.1 Home

1.1.1 Green Kitchen Product
1.1.2 Green Bath Product
1.1.3 Green Living Room Product
1.1.4 Green Bedroom Product
1.1.5 Green Home Office Product
1.1.6 Green Electric Device
1.1.7 Green Furniture
1.1.8 Green Home Lighting
1.1.9 Other

1.2 Office

1.2.1 Green Office Furniture
1.2.2 Green Office Consumable
1.2.3 Green Office Technology
1.2.4 Green Office Lighting
1.2.5 Other

1.3 Kids

1.3.1 Green Kids Room Product
1.3.2 Green Kids Care Product
1.3.3 Green Kids Toy Product
1.3.4 Green Kids Cloth
1.3.5 Other

1.4 Food & Beverage

1.4.1 Green F&B Packaging
1.4.2 Green F&B Ingredients
1.4.3 Green F&B Consumable
1.4.4 Other

1.5 Cosmetics

1.5.1 Green Home Cleaning Product
1.5.2 Green Home Personal
Care Product
1.5.3 Green Cosmetic Packaging
1.5.4 Other

1.6 Fashion

1.6.1 Green Shoes
1.6.2 Green Bag
1.6.3 Green Clothes
1.6.4 Other

1.7 Mobility

1.7.1 Green Two Wheels Product
1.7.2 Green Four Wheels Product
1.7.3 Green Marine Product
1.7.4 Other

1.8 Building Material

1.8.1 Green Indoor Material
1.8.2 Green Outdoor Material
1.8.3 Green Construction
1.8.4 Other

1.9 Marketing / R&D

1.9.1 Launch for Green Product
1.9.2 R&D for Green Product
1.9.3 Marketing for Green Product
1.9.4 Sales for Green Product
1.9.5 Other

Πυλώνας 2: Services

Αφορά υπηρεσίες που πρεσβεύουν εν μέρη είτε στο σύνολό τους το Green Lifestyle και έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

2.1 Transport & Accommodation

2.1.1 Green Passengers Transportation Service
2.1.2 Green Freight Transportation Service
2.1.3 Green Delivery Service
2.1.4 Green Accommodation Service

2.1.5 Green Resorts
2.1.6 Other

2.2 Banking / Payment

2.2.1 Green Banking Service
2.2.2 Green Payment Service
2.2.3 Other

2.3 Energy & Telecommunications

2.3.1 Green Energy Service
2.3.2 Green Telecommunication Service
2.3.3 Other

2.4 Marketing / R &D

2.4.1 Launch for Green Service
2.4.2 R&D for Green Service
2.4.3 Marketing for Green Service
2.4.4 Sales for Green Service
2.4.5 Green Events
2.4.6 Green Marketing & CSR Actions
2.4.7 Green Media Campaign
2.4.8 Green Social Media Campaign
2.4.9 Green Website & E-shop
2.4.10 Other

2.5 Education

2.5.1 Green Education
2.5.2 Green School Activities
2.5.3 Other

2.6 Sports

2.6.1 Green Sports
2.6.2 Other

2.7 Repair

2.7.1. Green Automotive Repair

 

Πυλώνας 3: Development / Operations / Technology

Αφορά διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής που σχεδιάζονται ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη της green οικονομίας και την επίτευξη των
κλιματικών στόχων.

3.1 Business

3.1.1 Green Technology Concept
3.1.2 Green Raw Material
3.1.3 Green Business / Industry Process
3.1.4 Green Project
3.1.5 Green Business Model
3.1.6 Green Start up
3.1.7 Low Energy Equipment
3.1.8 Green CSR
3.1.9 Green Synergies
3.1.10 Green Public Sector
3.1.11 Green & Circular Economy
3.1.12 Green Mobile Application
3.1.13 Green Holistic Approach
3.1.14 Green Platform NEW
3.1.15 Green Waste Management
3.1.16 Green Certification
3.1.17 Green Building
3.1.18 Green Health Care Concept
3.1.19 Green Corporate Training
3.1.20 Other *

* Other
Στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται υποψηφιότητες οι οποίες δεν μπορούν να ενταχθούν σε καμία από τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες των βραβείων. Οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται σε αυτή την κατηγορία ελέγχονται από την κριτική επιτροπή και ο πρόεδρος αποφασίζει αν θα ταξινομηθούν σε υπάρχουσες (εννοιολογικά κοντινές κατηγορίες) ή θα δημιουργηθούν νέες κατηγορίες όπου και θα ενταχθούν. Η δημιουργία μια νέας τέτοιας κατηγορίας καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της είναι εξολοκλήρου υπό την εποπτεία της κριτικής επιτροπής. Η επιχείρηση που υποβάλλει την υποψηφιότητα στην κατηγορία Other δεν έχει το δικαίωμα επιλογής δημιουργίας νέας κατηγορίας ή ένταξης της υποψηφιότητάς της στις ήδη υπάρχουσες, αυτό το αναλαμβάνει αυτόματα με την υποβολή της υποψηφιότητας η κριτική επιτροπή και την τελική απόφαση την επικυρώνει ο Πρόεδρός της.

Κορυφαία Βραβεία / Grand Awards / Platinum

Τα κορυφαία βραβεία δίνονται στους υποψηφίους που έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίες από τις βραβευμένες υποψηφιότητες. Κάθε βραβείο συγκεντρώνει τους εξής βαθμούς:

  • Platinum award 10 βαθμοί
  • Gold award 7 βαθμοί
  • Silver award 3 βαθμοί
  • Bronze award 1 βαθμός

Green Brand of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στο brand που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1, 2 και 3.

Green Company of the Year
Το βραβείο θα απονεμηθεί στην εταιρεία που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους, οι οποίοι θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει, στο σύνολο των κατηγοριών στους Πυλώνες 1, 2 και 3.

Gold – Silver – Bronze Βραβεία
Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία

Gold (Χρυσό): Η μια υποψηφιότητα που συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της κατηγορίας και βρίσκεται πάνω από το γενικό μέσο όρο. Εφόσον υπάρξει ισοβαθμία, δύνανται να δοθούν ισάριθμα Gold.

Silver (Αργυρό): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν τις αμέσως επόμενες βαθμολογίες ανά κατηγορία)

Bronze (Χάλκινο): Η/Οι υποψηφιότητα/ες που συγκεντρώνουν βαθμολογία πάνω από το όριο βράβευσης όπως αυτός ορίζεται από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών).

Για να δοθεί η τριπλή κατηγοριοποίηση Gold, Silver, Bronze θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, τότε η συγκεκριμένη κατηγορία ενοποιείται /συγχωνεύεται με άλλη μέσα στην ίδια ενότητα.