Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Συνεργασία με Δήμους

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

East West Greece


Βασικός γνώμονας της συνεργασίας τους με τους Δήμους είναι να προαχθεί η πράσινη συνείδηση και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στον πλανήτη, σύμφωνα με τα μέτρα που έχουν οριστεί και περιγράφονται στην ΚΥΑ 4819/23-07-2021 και την οδηγία ΕΕ 2018/851 για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, που αποσκοπούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρήσης πόρων, και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία. Δίνουν έμφαση στη σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση, ιδιαίτερα σε σχολεία, καθώς είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση των μελλοντικών ενεργών πολιτών από μικρή ηλικία, με στόχο να αναπτύξουν όλοι μία συλλογική πράσινη συνείδηση.