Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Green Holistic Approach: Νέα Οδός/Κεντρική Οδός -Οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Νέα Οδός – Κεντρική Οδός


Στη Νέα & Κεντρική Οδό, έθεσαν την προστασία του περιβάλλοντος ως βασικό στρατηγικό στόχο, καθώς και ως έναν από τους βασικούς πυλώνες, πάνω στους οποίους αναπτύσσονται οι δράσεις τους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δέσμευση που γίνεται πράξη από όλους στην εταιρεία, είναι η αρμονική ένταξη των αυτοκινητοδρόμων στο περιβάλλον και η συνεχής προσπάθεια προστασίας αυτού. Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, προχώρησαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που αποδεικνύουν έμπρακτα πως είναι οι πιο πράσινοι αυτοκινητόδρομοι της χώρας.