Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Slow Tourism Programe

Πυλώνας 2 – Services

Mazi Travel


Το Τουριστικό Προϊόν «Imathia As Slow As Possible» της εταιρείας Mazi Travel, εναρμονισμένο με τις αρχές και τις αξίες του Ήπιου Τουρισμού, καλύπτει με συνέπεια τις απαραίτητες προδιαγραφές στους τομείς: μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή και δραστηριότητες, και είναι συντονισμένο με τις κατευθύνσεις του European Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.. Το Imathia A.s.A.P., ως προϊόν υπεύθυνης τουριστικής προσέγγισης και φιλοσοφίας, ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτικών Αειφορίας, προσφέρει υπηρεσίες που ευνοούν δημιουργικά τον προορισμό, ενώ παράλληλα, ευαισθητοποιεί τους επισκέπτες και τους εμπλεκόμενους φορείς, ενισχύοντας την Βιώσιμη Ανάπτυξη.