Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Σύγχρονο θερμοκήπιο από την GreenΤech – ένα σύνολο «πράσινων» και ενεργειακά αποδοτικών διαδικασιών

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Greentech


H GreenΤech είναι μια green επιχείρηση που σχεδιάζει και υλοποιεί Controlled Environment Agriculture (CEA) και high-tech θερμοκηπιακά έργα μεγάλης κλίμακας, ενσωματώνοντας προϊόντα, λύσεις και διαδικασίες που στοχεύουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και σε ένα υψηλό ποιοτικά και απόλυτα ασφαλές παραγόμενο προϊόν. Το Industry process και η τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνουν, η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων και η τεχνογνωσία τους στον σχεδιασμό, τη κατασκευή και λειτουργία τέτοιων μονάδων, επιτυγχάνουν την βέλτιστη απόδοση παραγωγής με τη μικρότερη δυνατή χρήση πόρων και το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στα έργα τους συνδυάζουν καινοτόμες τεχνολογίες και φυσικούς πόρους, στοχεύοντας στην αειφορία και το μέλλον των κηπευτικών προϊόντων.