Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

BD4QoL: Clean computing mobile application for continuous patient data collection

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

DOTSOFT

Η εταιρεία DOTSOFT ανέπτυξε εφαρμογή για την αδιάκοπη συλλογή δεδομένων από το κινητό τηλέφωνο για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, όσον αφορά την φυσική τους κατάσταση και συμπεριφορά, το κοινωνικό τους προφίλ και τον ύπνο. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε android κινητό πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές. Η λύση αυτή εφαρμόστηκε σε ασθενείς με καρκίνο, στο πλαίσιο της πλατφόρμας BD4QoL (Big Data for Quality of Life). Στην εφαρμογή για το κινητό τηλέφωνο εφαρμόστηκαν CLEAN / GREEN Computing πρακτικές προκειμένου να μην εξαντλείται η μπαταρία του τηλεφώνου και να πραγματοποιείται ορθολογικοποιημένη μεταφορά δεδομένων από την συσκευή στο CLOUD. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιούνται λιγότερες εκπομπές CO2 καθώς χρησιμοποιείται χαμηλότερη υπολογιστική ισχύς στον server και στις κινητές συσκευές / smartphones των χρηστών.