Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Tο WRC EKO ACROPOLIS RALLY Διεθνές Παράδειγμα Περιβαλλοντικά Βιώσιμου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Πυλώνας 2 – Services

Υφυπουργείο Αθλητισμού/ Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού

Από το 2021, το WRC EKO ACROPOLIS RALLY δεσμεύθηκε για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων σε συμμόρφωση με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της FIA και το αντίστοιχο Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Διαπίστευσης , ώστε να καταστεί μια αθλητική διοργάνωση πρότυπο εντός κι εκτός Ελλάδας, όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Με βάση την Περιβαλλοντική Πολιτική της διοργάνωσης, τέθηκαν στόχοι όσον αφορά στην ελαχιστοποίηση και στην καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των συμμετεχόντων, των εθελοντών, του προσωπικού και των θεατών, συμβάλλοντας στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και στην ελαχιστοποίηση χρήσης φυσικών πόρων νερού και ενέργειας, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.