Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

“Υγιής Πλανήτης, για ένα πιο Λαμπρό Μέλλον!”

Πυλώνας 2 – Services

Takeda Hellas


Στην Takeda Hellas, υλοποιούν οργανωμένο πλάνο δράσεων για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προσβλέποντας στο να προσφέρουν πέραν από την ανάπτυξη θεραπειών, έναν Υγιή Πλανήτη και ένα Φωτεινό Μέλλον στους ανθρώπους. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο περιλαμβάνει μια σειρά ”πράσινων” δράσεων σε 3 άξονες: 1. Βελτίωση του αποτυπώματος μέσω της μείωσης της εκπομπής ρύπων από τα καύσιμα. 2. Απογραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από το σύνολο των λειτουργιών και 3. Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση για τα Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Θέματα. Στο πλέγμα δράσεων τους έχει ληφθεί υπόψη κάθε παράμετρος από τη δημιουργία ειδικής ομάδας, μέχρι την υλοποίηση μοναδικών ενεργειών με ουσία εστιάζοντας στο όφελος. H Takeda Hellas είναι η πρώτη και έως τώρα μοναδική εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα που έχει επαληθευμένη απογραφή των αερίων του θερμοκηπίου από τη λειτουργία της και συστηματικό τρόπο παρακολούθησης με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη του ανθρακικού της αποτυπώματος.