Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

Wattcrop

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology


Η Wattcrop ιδρύθηκε το 2019 με όραμα την δημιουργία της πιο ηθικής και πρωτοπόρας εταιρείας ανάπτυξης βιώσιμων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αυστηρά κριτήρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ESG) και μακροπρόθεσμα απτά οφέλη για την κοινωνία και το περιβάλλον με οδηγό το triple bottom line approach. Για να επιτύχουν τους στόχους τους, αξιοποιούν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ψηφιακές λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη έργων. Η Wattcrop έχει ένα χαρτοφυλάκιο έργων άνω του 1,2GW παραγωγής ενέργειας και 500ΜW αποθήκευσης, υπό ανάπτυξη. Μετά την πλήρη αδειοδότηση του, η προβλεπόμενη αξία του χαρτοφυλακίου θα ξεπερνά τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι να συνδράμουν στην παραγωγή ενέργειας με μηδενικές εκπομπές άνθρακα, να υποστηρίξουν τις τοπικές κοινότητες, να προστατεύσουν και να βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, οραματιζόμενοι ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.