Κρατήστε με ενήμερο για τα Green Brand Awards 2025

Green Awards 2023

CandiSign: Ολοκληρωμένη λύση εταιρικών ψηφιακών υπογραφών που συμβάλλει στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα

Πυλώνας 3 – Development / Operations / Technology

Info Quest Technologies


Η Team Candi, 100% θυγατρική της Info Quest Technologies και golden partner της Microsoft στον τομέα των λύσεων Modern Workplace, ανέπτυξε τη λύση CandiSign που φέρνει τη λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εφαρμογή αναλαμβάνει να συνδέσει τη DocuSign με τις υπάρχουσες εφαρμογές που χρησιμοποιεί μία επιχείρηση, είτε πρόκειται για εφαρμογές ERP, CRM, Intranet, collaboration, είτε λύσεις επικοινωνίας και συνεργασίας όπως το Microsoft Teams. Η συμβολή της λύσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων είναι σημαντική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε μεγάλο οργανισμό που αξιοποίησε την εφαρμογή για 12 μήνες καταγράφηκε σημαντική μείωση στη χρήση χαρτιού κατά 40.000 φύλλα. H Info Quest Technologies διαμόρφωσε και προσφέρει μια σειρά από Cloud πράσινες λύσεις και υπηρεσίες ψηφιοποίησης, εύκολα υλοποιήσιμες και προσιτές που απαντούν σε βασικές απαιτήσεις, προσφέροντας άμεσο και απτό όφελος στις επιχειρήσεις.